Frågor och svar är uppdelade i två sektioner. Klicka på rubriken nedan för att snabbare komma till rätt sektion.

Allmänna/gemensamma frågor
Specifika frågor om direkt investering

Allmänna/gemensamma frågor


Vad är syftet med Naventure, varför kan inte afrikanska företag vända sig direkt till lokala banker för att få ett lån?
Naventure etablerades eftersom det finns ett stort behov av att ge lån till små företag att få kapital till investeringar. Den finansiella marknaden fungerar inte på samma sätt som till exempel i Europa, både individer och små företag har svårt att få lån från banken. Det kan finnas hinder som allt ifrån att kunna legitimera sig, byråkrati, korruption m.m. Naventure hjälper inte bara till med lån utan ger också coachning i affärsfrågor, granskning av affärsplaner, investeringskalkyler och råd i etiska och sociala frågor.

Gör man något gott om man lånar ut pengar till företag via Naventure?
Ja absolut. Att hjälpa företag med finasiering så
att de kan växa och erbjuda anställningar till fler anställda får stor positiv påverkan på de platser där företagen är verksamma, se också Naventures vision och uppdrag. Företagen bidrar även på andra sätt till att utveckla de regioner där de verkar. Samtidigt ska man inte se detta som välgörenhet/bistånd utan utlåningen sker på kommersiella villkor

Varför ska jag satsa/låna ut/ pengar genom Naventure i stället för att satsa på ex.vis fonder och aktier på svenska börsen?
Det är en fråga som var och en får besvara själv men om man vill få bra avkastning på satsat kapital och samtidigt kunna verka för en positiv utveckling i Afrika så är Naventure ett bra alternativ

Hur vet jag att ett företag som får lån är lönsamt och kan förvalta lånet på ett bra sätt så att pengarna inte bara försvinner i blödande verksamhet?
Företagen som ingår i portföljen är granskade av Naventure ur både ekonomisk och etisk standard och bedömda att vara hälsosamma företag. Naventure kräver att företagen har försäkrat sina fordon, fastigheter m.m. något som inte är självklart i Afrika. Vid lånetillfället görs en genomgång av affärsplanen och de senaste årsredovisningarna. Det görs en riskbedömning av Naventures styrelse. Vår samarbetspartner Navigators Africa har lånat ut pengar till företag under 10 års tid med väldigt få kreditförluster och under de senaste fem åren så har man inte gjort några kreditförluster alls. Vi håller också en fortlöpande tät kontakt med företagen.

Kan Naventure hjälpa mig som företagare att göra affärer med Afrika?
Ja, Naventure bistår svenska och afrikanska företag att utveckla sina marknader. Naventure har en unik möjlighet att sänka tröskeln för svenska mindre och medelstora företag att ta sig in på den afrikanska marknaden genom vårt kontaktnät.

Vilka är ägarna bakom Naventure?
Naventure Nordic är registrerat i Sverige med 10 delägare, se Styrelseledamöter och delägare. Naventure Nordic startade som ett helägt dotterbolag till Naventure Ltd som är registrerat i Kenya som i sin tur ägs av Navigators Africa, men p.g.a. att svenska banker inte godkänner afrikanskt ägande så fick Naventure nya (svenska) ägare i April 2016.

Hur länge har Naventure funnits som bolag
Naventure Nordic registrerat januari 2015, Naventure Ltd bildades formellt våren 2014 men verksamheten med utlåning till entrepenörer och småföretag har funnits inom Navigators Africa under ca 15 år.

Vilka ingår i styrelsen för Naventure Nordic?
Se styrelseledamöter

Hur mycket ersättning utgår till styrelse och anställda?
För närvarande så sker allt arbete inom Naventure Nordic på idéell basis avseende hantering av portfölj med m.m. Däremot så tar vi ut ersättning för konsultuppdrag gentemot svenska företag enligt överenskommelse vid uppdragets början.

Hur mycket vinst planerar Naventure att göra?
Naventure Nordic har som avsikt att bara få täckning för sina (låga) omkostnader.

Kan jag engagera mig på något annat sätt för att bidra till en positiv utveckling i Afrika utöver att låna ut pengar?
Ja, i flera fall har den viktigaste hjälpen för företagen varit rådgivning / coachning från investerare som  utifrån sin bakgrund och erfarenhet har kunnat ge mycket konkreta råd till företagare i Afrika. Vi har sett exempel på där en mycket stark relation har utvecklas mellan investerare och företagare i Afrika.
Vi har också en internet community där man kan dela erfarenheter och kunskaper inom olika områden, se hur du kan nätverka med afrikanska entreprenörer.

Direkt investering


Allmänna/gemensamma frågor

Vad är det minsta beloppet jag kan spara/investera?
10000 kr.

Vad är det högsta beloppet jag kan spara/investera?
Vi har inte satt någon övre gräns.

Hur hög är räntan?
Ränte-nivån varierar beroende på företag, land och uppskattad risk men typiskt mellan 10 och 20% per år. Räntenivån slås fast i det kontrakt/revers som skrivs mellan företaget och långivaren. Naventure Nordic förväntas sedan att typiskt få 20% från långivaren av intjänad ränta för Naventures omkostnader. D.v.s. långivaren får 80% av låntagarens ränta. Ett exempel, antag 15% ränta, det innebär att låntagaren får 15%*0,8=12%

Är inte räntan oetiskt hög – ockerränta?
Naventure har som policy att erbjuda en ränta som är marknadsmässig i det lägre ränteskiktet i det aktuella landet. Att ge en avsevärt lägre ränta skulle innebära en orättvis konkurrensfördel gentemot andra företag. Räntenivån avgörs också av risknivån.

När görs överföring av pengar till ett företag i Afrika?

Vi informerar på vår hemsida när det finns ett investeringsbehov i ett företag och ber att intresserade investerare/långivare att höra av sig till oss. När det sammanlagda värdet av lånelöften motsvarar investeringsbehovet så ber vi investerarna att göra överföring till Naventures bankkonto och Naventure gör en överföreing till låntagande företags konto i Afrika. Räntan räknas från den dag pengarna förts över från Naventures konto.

Hur länge låser jag mina pengar?
Avtalet gäller oftast för tre år men detta slås fast i kontraktet med tillhörande amorteringsplan mellan långivare och låntagare.

Hur beskattas räntan?
För direkt investering så är det investeraren/långivaren som är ansvarig för att betala skatt på ränte-intäkter till skattemyndigheten eftersom avtalet är mellan långivaren och låntagaren. Naventure rapporterar dock ränte-inkomsterna till skattemyndigheten.

Hur gör jag min insättning?
Se Våra företag i Afrika

Om jag vill veta mera om företagen som ingår i portföljen, hur gör jag då?
Det finns en beskrivning av varje företag, se företagsportföljen

Vilken typ av lån är det och hur ofta görs amortering?
Typiskt är det ett annuitetslån med kvartalsvis eller halvårsvis amortering (och ränta).  För att minska vår adminstration så bokförs inledningsvis allt som amortering tills fulla beloppet är betalt och därefter så bokförs allt som ränta, helt korrekt enligt svensk skattelagstiftning. Exakta villkor framgår av den amorteringsplan som tas fram för varje företag av Naventure.